Vicki Shotbolt

Vicki, the founder and CEO of Parent Zone, is the official parents’ representative on the government body, the UK Council For Child Internet Safety (UKCCIS). She also co-chairs the UKCCIS working group on Digital Resilience with psychiatrist Dr Richard Graham.

Vicki has delivered a range of projects for some of the biggest tech companies in the world, including Internet Legends with Google and Digital Parenting magazine with Vodafone.

She has pioneered a new approach to supporting parents in the digital age through Parent Zone’s Digital Parenting training for professionals, and its online course for parents, Parenting in the Digital Age.  Vicki and her team also created the Home Office funded Resilient Families, an online course for parents concerned about online extremism and radicalisation.

Parent Zone offers expert content and advice to professionals working with children, young people and families through Parent Info (www.parentinfo.org ), as well as Digital Schools and Digital Safety membership programmes.

Vicki Shotbolt

Vicki, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Parent Zone, yw cynrychiolydd swyddogol rhieni ar gorff y llywodraeth, Cyngor y DU dros Ddiogelwch Plant ar y Rhyngrwyd (UKCCIS).  Yn ogystal, mae’n cadeirio gweithgor UKCCIS ynghylch Cydnerthedd Digidol gyda’r seiciatrydd, Dr Richard Graham.

Mae Vicki wedi cyflwyno amrediad o brosiectau ar gyfer rhai o’r cwmnïau technolegol mwyaf yn y byd, gan gynnwys Internet Legends gyda Google a chylchgrawn Digital Parenting gyda Vodafone.

Mae wedi arloesi gyda dull gweithredu newydd er mwyn cynorthwyo rhieni yn yr oes ddigidol trwy gyfrwng hyfforddiant Rhianta Digidol Parent Zone, a’i gwrs ar-lein ar gyfer rhieni, Rhianta yn yr Oes Ddigidol.  Yn ogystal, mae Vicki a’i thîm wedi creu Teuluoedd Cydnerth, cwrs ar-lein i rieni sy’n pryderu ynghylch eithafiaeth a radicaleiddio ar-lein, a ariannwyd gan y Swyddfa Gartref.

Mae Parent Zone yn cynnig cyngor a chynnwys arbenigol i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd trwy gyfrwng Parent Info (www.parentinfo.org), yn ogystal â rhaglenni aelodaeth Diogelwch Digidol ac Ysgolion Digidol.