Sonny Singh

Sonny is a teacher at Bassaleg Comprehensive. During his time he has been Key stage Coordinator, Subject leader and now is SLT member overseeing  Digital/ ICT competence. He has worked closely with Microsoft, Google and Apple looking at digital learning; along with this he has worked with Welsh Government and local consortia developing strategic ICT leadership for schools, the DCF as well as other aspects of curriculum reform.

Sonny has delivered keynotes at various national conferences. Sonny is  winner of a Welsh Government National Learning Award and is one of the Digital Pioneers for the DCF. Sonny is passionate about education and how IT/ Digital tech can enhance pedagogy and impact classroom practice.

Sonny Singh

Mae Sonny yn athro yn Ysgol Gyfun Bassaleg.  Yn ystod ei gyfnod yno, mae wedi bod yn Gydlynydd cyfnod Allweddol, yn Arweinydd pwnc ac erbyn hyn, mae’n aelod SLT sy’n goruchwylio cymhwystra Digidol/TGCh.  Mae wedi cydweithio’n agos â Microsoft, Google ac Apple gan ystyried dysgu digidol;  law yn llaw â hyn, mae wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru a chonsortia lleol er mwyn datblygu arweinyddiaeth TGCh strategol ar gyfer ysgolion, y DCF, yn ogystal ag agweddau eraill ar ddiwygio’r cwricwlwm.

Mae Sonny wedi cyflwyno prif areithiau mewn cynadleddau cenedlaethol amrywiol.  Mae Sonny yn enillydd Gwobr Ddysgu Genedlaethol LlC ac mae’n un o Arloeswyr Digidol DCF.  Mae Sonny yn teimlo’n angerddol ynghylch addysg a sut y gall technoleg Ddigidol/ TG wella addysgeg a chael effaith ar arfer yn yr ystafell ddosbarth.