Professor Katherine Weare, University of Southampton
Title: Mindfulness for developing wellbeing for children and young people in a digital age

Katherine Weare is Emeritus Professor at the University of Southampton and Honorary Professor at the University of Exeter. Her field is the mental health and wellbeing of children and young people, on which she has considerable theoretical and practical experience. She is known as an international expert on the evidence for ‘what and has recently written a framework document on ‘what works in promoting wellbeing in schools’ for the National Children’s Bureau which has catalyzed innovative work across schools, including on the impacts of social media on mental health and wellbeing, and keeping safe in a digital age. She has been centrally involved in the development of major programmes, such SEAL (social and emotional aspects of learning) and the WHO Healthy Schools network across western and eastern Europe. She is currently developing and evaluating innovative work on mindfulness for young people and those who work and live with them, advising and working with a wide range of mindfulness programmes across the world and talking on the media on this issue. She has contributed key evidence to the recent UK Parliamentary panels and report ‘the Mindful Nation’ which recommended mindfulness in the training of all teachers and health professionals. She has a close (and personal!) interest in how mindfulness can act as a core set of skills to help us all to manage to stay in control, real, grounded and empathic in our connected and digitized age. She lives in west Somerset with her three adoptive children. She can be contacted at skw@soton.ac.uk 

Athro Katherine Weare, Prifysgol Southampton
Teitl: Ymwybyddiaeth ofalgar er mwyn datblygu llesiant ar gyfer plant a phobl ifanc mewn oes ddigidol

Mae Katherine Weare yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol Southampton ac yn Athro Anrhydeddus ym Mhrifysgol Caerwysg. Ei maes yw iechyd meddwl a llesiant plant a phobl ifanc, ac mae ganddi brofiad damcaniaethol ac ymarferol sylweddol yn y maes hwn. Mae’n adnabyddus fel arbenigwr rhyngwladol yn y dystiolaeth ac yn ddiweddar, mae wedi ysgrifennu dogfen fframwaith am ‘yr hyn sy’n gweithio wrth hyrwyddo llesiant mewn ysgolion’ ar gyfer y Biwro Plant Cenedlaethol, sydd wedi ysgogi gwaith arloesol ar draws ysgolion, gan gynnwys gwaith ynghylch effeithiau cyfryngau cymdeithasol ar iechyd meddwl a llesiant, a chadw’n ddiogel mewn oes ddigidol. Mae wedi bod yn ymwneud mewn ffordd ganolog â datblygiad rhaglenni pwysig, megis SEAL (agweddau cymdeithasol ac emosiynol ar ddysgu) a rhwydwaith Ysgolion Iach WHO ar draws gorllewin a dwyrain Ewrop. Ar hyn o bryd, mae’n datblygu ac yn gwerthuso gwaith arloesol ynghylch ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer pobl ifanc a’r rhai sy’n gweithio ac sy’n byw gyda nhw, gan gynghori a gweithio gydag ystod eang o raglenni ymwybyddiaeth ofalgar ar draws y byd a chan siarad am y mater hwn yn y cyfryngau. Mae wedi cyfrannu tystiolaeth allweddol i’r paneli Seneddol a fu yn y DU yn y ddiweddar ac i adroddiad ‘y Genedl Ystyriol’, a oedd yn argymell y dylid cynnwys ymwybyddiaeth ofalgar yn yr hyfforddiant a ddarparir ar gyfer athrawon a gweithwyr iechyd proffesiynol. Mae ganddi ddiddordeb mawr (a phersonol!) yn y ffordd y gall ymwybyddiaeth ofalgar weithredu fel set graidd o sgiliau er mwyn ein helpu ni oll i gynnal rheolaeth, i fod yn real, yn hyddysg ac yn empathig yn ein hoes gysylltiedig a digidol. Mae’n byw yng Ngwlad yr Haf gyda’i thri o blant mabwysiadol. Mae modd cysylltu â hi trwy anfon e-bost at skw@soton.ac.uk

Stream C: Workshop with Professor Katherine Weare (University of Southampton): Mindfulness – Promoting Wellbeing, and a Core Skill in a Digital Age

This workshop will explore what mindfulness is, dispel some myths, and offer some first-hand practice that  participants may find helpful in reducing stress and increasing focus in their own lives. It will explore the evidence for the general usefulness of mindfulness with young people and those who work with and care for them, promoting wellbeing, reducing mental health problems, and enhancing student learning and staff teaching skills. It will provide a thumbnail on how mindfulness is currently developing in education, youth care, the health and therapeutic services.

In relation to the theme of this particular conference, it will also explore how mindfulness is a core skill in a digital age, cultivating our attention and focus, resisting task switching and impulsivity, staying present, empathic and connected with the real world. It can help counteracting the dangers of anonymity, help address the stress and mental health issues made worse by the overuse of  social media such as self harm, depression, and anxiety, through reducing comparative mind, negative rumination, isolation, and fantasising. It will also explore how we can use digital media to cultivate mindfulness – with a brief look at some apps, animations, on line courses etc.

IconBox Title

Click here to add your own text

IconBox Title

Click here to add your own text

IconBox Title

Click here to add your own text