Matthew Lloyd

Matthew Lloyd has worked in digital inclusion since 2006. Originally trained as an engineer, he moved into community development in 2005. A year later, he was able to combine his community outreach skills with his technology skills when he joined the Communities @One project, the first national digital inclusion programme in Wales. His interest in overcoming challenges and supporting people to get online has continued. A successor project called Communities 2.0 followed, for which Matt created an ICT Strategy for the South West Wales region and led on 50 successful grant applications for community and voluntary organisations.

Today, as the Senior Coordinator of Digital Communities Wales, his work involves influencing the digital inclusion policy agenda and managing activity in Caerphilly, Cardiff, Newport and the Vale of Glamorgan; developing funding proposals for community initiatives and enterprises involved in digital inclusion; developing local strategic digital inclusion plans and supporting priority areas of work; and engaging and influencing stakeholders to work collaboratively to make a real change.

Matthew Lloyd

Mae Matthew Lloyd wedi gweithio ym maes cynhwysiant digidol er 2006.  Roedd yn beiriannydd yn wreiddiol ac yna, symudodd i faes datblygiad cymunedol yn 2005.  Flwyddyn yn ddiweddarach, bu modd iddo gyfuno’u sgiliau allgymorth cymunedol a’i sgiliau technoleg pan ymunodd â phrosiect Cymunedau @EiGilydd, sef y rhaglen cynhwysiant digidol gyntaf yng Nghymru.  Mae ei ddiddordeb mewn goresgyn sialensiau a chynorthwyo pobl i fynd ar-lein wedi parhau.  Dilynwyd hyn gan brosiect olynol o’r enw Cymunedau 2.0, ac mae Matt wedi creu Strategaeth TGCh ar gyfer rhanbarth De Orllewin Cymru i’r prosiect hwn ac arwain 50 o geisiadau llwyddiannus am grantiau ar gyfer mudiadau gwirfoddol a chymunedol.

Heddiw, fel Cydlynydd Uwch Cymunedau Digidol Cymru, mae ei waith yn ymwneud â dylanwadu ar agenda y polisi cynhwysiant digidol a rheoli gweithgarwch yng Nghaerffili, Caerdydd, Casnewydd a Bro Morgannwg;  datblygu cynigion cyllido ar gyfer mentrau cymunedol a mentrau sy’n ymwneud â chynhwysiant digidol;  datblygu cynlluniau cynhwysiant digidol strategol lleol a chynorthwyo meysydd gwaith y rhoddir blaenoriaeth iddynt;  ac ymgysylltu a dylanwadu ar randdeiliaid i gydweithio er mwyn sicrhau newid go iawn.