Juliet Fay

Juliet Fay is a parent of three teenagers and a writer, speaker and facilitator with a background in marketing and communications. Currently training to be a Three Principles Facilitator, with The Insight Space in London, she is particularly interested in extending the notion of “family” to embrace more people in our local and global communities.
As we re-discover the source of our well being and innate health, more and more creative possibilities arise. This direction is bringing up a range of interesting collaborations and projects for her including being a Trailblazer member of Campfire Convention (a new type of social media platform founded by Pete Lawrence of Big Chill fame), the creation of Solcare, a social enterprise to help individuals and families re-discover joy in their lives and a renewed interest in creative writing.
You can find her on Twitter @JulietFay.

Juliet Fay

Mae Juliet Fay yn fam i dri o blant yn eu harddegau, mae’n awdur, yn siaradwr ac yn hwylusydd ac mae ei chefndir ym maes marchnata a chyfathrebu.  Ar hyn o bryd, mae’n hyfforddi i fod yn Hwylusydd Tair Egwyddor gydag Insight Space in London, ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn ymestyn y syniad o “deulu” er mwyn cynnwys rhagor o bobl yn ein cymunedau lleol a byd-eang.

Wrth i ni ailddarganfod ffynhonnell ein lles a’n hiechyd cynhenid, mae mwy a mwy o bosibiliadau creadigol yn codi.  Mae’r cyfeiriad hwn yn arwain at amrediad o brosiectau a threfniadau cydweithio diddorol iddi gan gynnwys bod yn aelod Arloesol o Campfire Convention (math newydd o blatfform cyfryngau cymdeithasol a sefydlwyd gan Pete Lawrence, Big Chill gynt), creu Solcare, menter gymdeithasol er mwyn helpu unigolion a theuluoedd i ailddarganfod llawenydd yn eu bywydau a diddordeb o’r newydd mewn ysgrifennu creadigol.

Mae modd i chi ddod o hyd iddi ar Twitter @JulietFay