Faith McCready, Cydlynnydd Cenedlaethol/National Coordinator,
Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan/All Wales School Liaison Core Programme (AWSLCP)

Faith has worked for the AWSLCP for almost 10 years, beginning as a Regional Coordinator in Dyfed Powys police force for 2 years, moving to the same role in South Wales Police force and then becoming the National lead for the Programme in January 2015. Before working for the Police, Faith was an Assistant Head in a large comprehensive in the Swansea area.   Her long teaching career has shown her to be creative and resilient, often welcoming change and development in order to achieve improvement. Her career has always been centred on providing every child and young person an opportunity to achieve the very best in all aspects of their lives and careers.  She believes strongly in promoting the wellbeing of each individual child and in protecting their rights to a happy and healthy childhood.

Faith McCready, Cydlynydd Cenedlaethol/National Coordinator,
Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan/All Wales School Liaison Core Programme (AWSLCP)

Mae Faith wedi bod yn gweithio i AWSLCP ers bron i 10 mlynedd, gan gychwyn fel Cydlynydd Rhanbarthol yn heddlu Dyfed Powys am 2 flynedd, cyn symud i’r un rôl yn Heddlu De Cymru ac yna, ymgymerodd â rôl yr arweinydd Cenedlaethol ar gyfer y Rhaglen ym mis Ionawr 2015.  Cyn gweithio i’r Heddlu, roedd Faith yn Bennaeth Cynorthwyol mewn ysgol gyfun fawr yn ardal Abertawe.  Mae ei gyrfa hir ym myd addysg wedi dangos ei bod yn unigolyn creadigol a chydnerth, sy’n aml yn croesawu newid a datblygiadau er mwyn sicrhau gwelliant.  Mae ei gyrfa wastad wedi canolbwyntio ar gynnig cyfle i bob plentyn a pherson ifanc sicrhau’r safonau uchaf ym mhob agwedd ar eu bywydau a’u gyrfaoedd.  Mae’n credu’n gryf mewn hyrwyddo lles pob plentyn unigol a diogelu eu hawl i gael plentyndod hapus ac iach.