Dr Richard Graham

Dr Richard Graham is a Consultant Child & Adolescent Psychiatrist and former Clinical Director of the Adolescent Department at the Tavistock Clinic ).

For the last decade his work has centred on the impact of technology on development, recently exploring the influence of connected devices, social media, apps and video games on adolescents and younger children. He is also passionate about the use of technology to promote wellness.

In 2009 he contributed to the development of the award-winning online mental health platform Big White Wall  and continues to work there as Clinical Director.

In June 2016 he was appointed the Executive Board of the UK Council for Child Internet Safety (UKCCIS is the British Government’s principal advisory body for online safety and security for children and young people.) Most recently, he was appointed as Clinical Lead to the London Digital Mental Well-being Service which aims to support more Londoners in the way they want support.

He blogs regularly for the Huffington Post. See http://www.huffingtonpost.co.uk/author/dr-richard-graham and the BMJ.

Dr Richard Graham

Mae Dr Richard Graham yn Seiciatrydd Ymgynghorol Plant a’r Glasoed ac mae’n gyn Gyfarwyddwr Clinigol Adran y Glasoed yng Nghlinig Tavistock.

Dros y ddegawd ddiwethaf, mae ei waith wedi canolbwyntio ar effaith technoleg ar ddatblygiad, ac yn ddiweddar, bu’n archwilio dylanwad dyfeisiau cysylltiedig, cyfryngau cymdeithasol, apiau a gemau fideo ar bobl ifanc yn eu harddegau a phlant iau.  Mae’n teimlo’n angerddol ynghylch defnyddio technoleg er mwyn hyrwyddo llesiant.  Yn 2009, cyfrannodd at ddatblygiad y platfform iechyd meddwl ar-lein o fri, Big White Wall , ac mae’n parhau i weithio yno fel Cyfarwyddwr Clinigol.

Ym mis Mehefin 2016, fe’i penodwyd i Fwrdd Gweithredol Cyngor y DU ar Ddiogelwch Plant ar y Rhyngrwyd (UKCCIS yw prif gorff cynghori Llywodraeth Prydain ynghylch diogelwch ar-lein plant a phobl ifanc.)  Yn fwy diweddar, fe’i penodwyd yn Arweinydd Clinigol Gwasanaeth Lles Meddyliol Digidol Llundain sy’n ceisio cynorthwyo mwy o bobl sy’n byw yn Llundain gyda’r ffordd y maent yn dymuno cael cymorth.  Mae’n ysgrifennu blogiau rheolaidd ar gyfer Huffington Post a BMJ.