Dr Emily Lovegrove

Emily is a psychologist who has spent many years researching bullying issues with young people. As a result of this she developed The Lovegrove Approach which essentially is a toolkit of practical anti-bullying strategies that work with our biological responses to affect a successful outcome. She has produced a policy document on this approach for Welsh Govt (currently awaiting publication). Her book ‘Help! I’m being bullied’ was published in 2006.

As spokesperson for the British Psychological Society on bullying issues she deal with many press enquiries. She is also part of an EU group that meets in Brussels to discuss policies affecting children.

She mainly works in schools (staff training) and hospitals but also maintain a private practice helping autistic children and adults with bullying difficulties.

For further info please see her website: www.thebullyingdoctor

Dr Emily Lovegrove

Mae Emily yn seicolegydd sydd wedi treulio blynyddoedd niferus yn ymchwilio i faterion sy’n ymwneud â bwlio ymhlith pobl ifanc.  O ganlyniad i hyn, datblygodd Ddull Gweithredu Lovegrove, sydd yn ei hanfod yn becyn cymorth o strategaethau gwrth-fwlio ymarferol sy’n gweithio gyda’n hymatebion biolegol er mwyn sicrhau canlyniad llwyddiannus.  Mae wedi creu dogfen bolisi am y dull gweithredu hwn ar gyfer Llywodraeth Cymru (heb ei gyhoeddi eto).  Cyhoeddwyd ei llyfr, ‘Help! I’m being bullied’ yn 2006.

Fel llefarydd ar gyfer Cymdeithas Seicolegol Prydain ynghylch materion sy’n ymwneud â bwlio, mae’n delio â nifer o ymholiadau gan y wasg.  Yn ogystal, mae’n rhan o grŵp UE sy’n cyfarfod ym Mrwsel i drafod polisïau sy’n effeithio ar blant.

Mae’n gweithio mewn ysgolion (hyfforddiant staff) ac ysbytai yn bennaf, ond mae’n cynnal practis preifat hefyd, gan helpu plant ac oedolion awtistig gydag anawsterau sy’n ymwneud â bwlio.

Am wybodaeth bellach, trowch at ei gwefan:  www.thebullyingdoctor